รายชื่องานชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-MATH
สถานที่เรียน : 544
1.นางสาวิตรี ตามสีวัน
30 30
2 Canva Can Do
สถานที่เรียน : 141
1.นางสาวทิมาพร แสงสุรกุล
20 20
3 CARD GAME VBF
สถานที่เรียน : ห้องข้างๆร้านค้าสวัสดิการ
1.นายปรัชญภากร วิเสสสาระกูล
30 30
4 Clear homeword
สถานที่เรียน : 234
1.นางสาวเปมิกา จิตประสาร
30 17
5 Cross stitch disney
สถานที่เรียน : 522
1.นางสาวประอร จิตนอก
30 10
6 Crossword 1
สถานที่เรียน : 342
1.นางสาวจินตนาพร แสงโสม
2.นางสาวชลธิชา เย็นใจ
30 13
7 D.I.Y
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวลัดดาวัลย์ สมเพ็ชร
30 30
8 DOMINO
สถานที่เรียน : 526
1.นายชูชาติ โพนเยี่ยม
30 30
9 English for fun
สถานที่เรียน : 333
1.นางสาวผ่องนภา พันธุ์ไม้สี
30 23
10 English Through Drama
สถานที่เรียน : 516
1.นางสาวเกศมณี เครือบุญ
2.นางสาวสิริรัตน์ ราซิดี
30 10
11 English with Podcast
สถานที่เรียน : 342
1.นางสาวกมลทิพย์ คำจันวงษา
2.นางสาวชนัญชิดา จงวรกุล
30 10
12 Fruits club
สถานที่เรียน : ลานใต้ตึก 1
1.นางสาวกมลชนก ขะมาตย์
30 24
13 Have more time
สถานที่เรียน : 341
1.นางปภาวรินทร์ กำนนท์
30 16
14 HWP Robotic
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์
1.นายณัฐพล สุจริต
20 18
15 Influ in school
สถานที่เรียน : 217
1.นางสาวแพรว อนุรักษ์
30 21
16 intelligent board game club
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาวณัฐริกา เห็มสมัคร
30 30
17 Internet Society
สถานที่เรียน : 141
1.นางสาวพัตร์พิมล รัตนมีแสงนิล
20 16
18 IT รอบตัวเรา
สถานที่เรียน : 132
1.นางสาวกนกวรรณ ปัญญา
20 20
19 Jewelry
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวมนทกานต์ แก้ววิจิตร
30 15
20 K-POP MERCH
สถานที่เรียน : 222
1.นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อน
30 30
21 Let’s vibe & listen !
สถานที่เรียน : 332
1.นางสาวณัฐสุดา พูลศรี
30 26
22 Make up Care ผิวสวยไร้สิว
สถานที่เรียน : อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514
1.นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิประภา
30 30
23 Moba fight club
สถานที่เรียน : 521
1.นายวัชรากร ศรีริน
30 30
24 Monopoly Science
สถานที่เรียน : 511
1.นางสาวยุพิน ผ่องสนาม
30 15
25 Movie blockbuster
สถานที่เรียน : 344
1.นางสาววิลาศิณีย์ บัวประเสริฐ
30 16
26 My homework
สถานที่เรียน : 213
1.นางขวัญฤดี หัสกุล
30 15
27 My Youth Is Yours
สถานที่เรียน : 346
1.นางสาวกมลรัตน์ แทนเทือก
30 10
28 Nature Photography
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวชนัญธิดา แก้ววงษา
30 20
29 Party Game
สถานที่เรียน : 516
1.นางสาวชฎาพร อมรรัตน์
30 30
30 Real Clip
สถานที่เรียน : 134
1.นางสิริยาภรณ์ พงศ์พิทักษ์
20 20
31 Science movie
สถานที่เรียน : 523
1.นางสาวศิริลักษณ์ คำมุงคุณ
30 15
32 Share me your fav song.
สถานที่เรียน : 343
1.นางสาวศิริรัตน์ โยงกระโทก
30 30
33 spy
สถานที่เรียน : 523
1.นางสาวณภาภัช กาญจนเดชากุล
30 30
34 table tennis
สถานที่เรียน : 216
1.นางสาวกัญญ์ชยาวีร์ วงษ์ดวงแก้ว
30 30
35 Trip : ทิพย์
สถานที่เรียน : 235
1.นางสาวธนัญญา ศรีจันทร์
30 14
36 You Tube Shorts กับครูเรือง
สถานที่เรียน : 432
1.นายเรืองสุวรรณ เชี่ยวสกุลรัตน์
30 30
37 กระเป๋าผ้าพาสนุก
สถานที่เรียน : 413
1.นางสาวศิริพร สายพยุง
30 30
38 กลุ่มสนทนาเชิงลึก (Deeptalk)
สถานที่เรียน : 236
1.นายเบญจพล​ บัวผัน
30 30
39 เกมส์ลับสมอง
สถานที่เรียน : 537
1.นางสาววรรณิษา ชมภูโคตร
30 30
40 เกมส์หมากกระดาน
สถานที่เรียน : 142
1.นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวัน
30 30
41 คณิตคิดทุกวัน
สถานที่เรียน : 531
1.นายไสว กล่อมบางละมาด
30 29
42 คนชอบดูซีรีย์
สถานที่เรียน : 535
1.นางสาววชิราพร เทพประกรรณ์
30 30
43 คลินิกคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 543
1.นายชัยยันต์ รุ่งแสง
30 10
44 ความรู้รอบตัว
สถานที่เรียน : 542
1.นางสาวภัทราพร โสภวชิรากร
30 30
45 คาราโอเกะ
สถานที่เรียน : 433
1.นางสาวรณิ​ดา​ ยุทธศาสตร์​
30 30
46 คำคม2
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาวณัฐชา จันต๊ะเทพ
30 30
47 คุณหนู Ro-Blox
สถานที่เรียน : 132
1.นายกิตติธัช มั่งมี
20 20
48 จริงๆ ใจฟู ม๊ากกก
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวพงศภร แก้วเจริญสุข
30 30
49 จับเข่าเล่าเรื่องหลอน
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวธัญญรัตน์ สุขสมบูรณ์
30 30
50 ชุมนุมคนรักเพลงลูกทุ่ง
สถานที่เรียน : 513
1.นางสาววราภรณ์ จันทะข้อ
30 30
51 ดูหนัง…ฟังเพลง
สถานที่เรียน : 525
1.นางรัตนา วอนเจียม
30 30
52 ต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติ
สถานที่เรียน : 235
1.นายเศรษฐสิทธิ์ ต้นสีนนท์
30 17
53 ต่อคำศัพภาษาไทย(คำคม)
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาววัชริฎา เพ็งศรี
30 30
54 ตีผ่าละครคุณธรรม
สถานที่เรียน : 233
1.นางสาวปุนยาพร สุวรรณวงศ์
30 13
55 ทฤษฎี ROV
สถานที่เรียน : 517
1.นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
30 30
56 ท่องโลกกว้าง
สถานที่เรียน : 143
1.นางฐิติมญชุ์ ดีจริง
2.นายศิริพันธ์ เห็นงาม
30 30
57 ท่องโลกออนไลน์
สถานที่เรียน : 135
1.นายธีรพันธ์ อยู่บัว
20 20
58 ทำสมาธิ
สถานที่เรียน : 223
1.นายพัฒนากร ขวากุดแข้
30 30
59 แทนแกรม
สถานที่เรียน : 546
1.นางสาวอมรรัตน์ มะนู
30 16
60 นักเล่าเรื่องวิญญาณ
สถานที่เรียน : 517
1.นายวิจินต์ รวมฉิมพลี
30 30
61 นาฏศิลป์ไทยและสากล
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์ไทย 441
1.นายศิวภัทร์ บาดกลาง
30 30
62 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 441 (ห้องนาฏศิลป์)
1.นางสาวจิราเจต เย็นศิริ
30 30
63 บรรยายไทย
สถานที่เรียน : 225
1.นางสาววิภา ตุบุดดา
30 15
64 บอร์ดเกม ( Board game)
สถานที่เรียน : 223
1.นางสาวณัฏฐา สารสุวรรณกุล
30 30
65 ประดิษฐ์ของชำร่วย
สถานที่เรียน : 515
1.นางสาวเกษราภรณ์ วัฒนเกษมสกุล
30 30
66 ประวัติศาสตร์ไทยเดอะมูฟวี่
สถานที่เรียน : 546
1.นายสุชินวัตร ยังสุข
30 30
67 ปริศนาพาเพลิน
สถานที่เรียน : 222
1.นางกิตติยา สาโชติ
30 30
68 ปลูกผักไฮโดร
สถานที่เรียน : 536
1.นายวรากร ใจเพียร
30 30
69 ปัดกวาดเช็ดถู
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นายสิทธิพงษ์ คณะสุข
30 30
70 โปเกเนส x คอสเพลย์
สถานที่เรียน : หน้าห้อง 332
1.นายจักรกริต งามเนตร
30 30
71 พยาบาลน้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางสาวเมธาพร กรอบสนิท
30 30
72 พักจิต พักใจ
สถานที่เรียน : 515
1.นางสาวทัศนีย์ เชื้อทอง
30 30
73 พับกระดาษ
สถานที่เรียน : 238
1.นางสาวสุรีรัตน์ สริวรรณ
30 32
74 ฟังเพลง
สถานที่เรียน : 334
1.นางสาวไพลิน สุขมาก
30 30
75 ฟุตบอลชาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายขวัญ​ชัย​ วีระวงษ์​
30 30
76 ภาษา เดอะมูฟวี่
สถานที่เรียน : 232
1.นางสาวอินธุอร โคตรพงษ์
30 28
77 มองสังคมผ่านฟิล์ม
สถานที่เรียน : 234
1.นางสาวณัฐธิดา พุ่มแก้ว
30 16
78 มาฟังเดอะโกสต์
สถานที่เรียน : 225
1.นางสาวปาณิสรา แหวนเงิน
30 30
79 ร้อยเรียงลูกปัด
สถานที่เรียน : 212
1.นางสิรภัทร วันเอียด
30 30
80 เลโก้
สถานที่เรียน : 548
1.นายอโณชา ธิตะปัญ
30 30
81 เล่นให้ได้เรื่อง
สถานที่เรียน : 131
1.นายภาสกร นุ่มโสภา
20 20
82 วงโยธวาทิต 1
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นายอภิเษก อานอาชา
30 30
83 วงโยธวาทิต2
สถานที่เรียน : 401
1.นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง
30 30
84 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : โดม(สนามวอลเลย์บอล)
1.นายชัชวาลย์ งามศิริ
30 30
85 วิเคราะห์โคนัน
สถานที่เรียน : 543
1.นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง
30 30
86 สนุกไปกับบอร์ดเกม
สถานที่เรียน : 533
1.นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์
30 30
87 สมาธิ สมาใจ
สถานที่เรียน : 525
1.นางสาวโสรญา ยกเล็ก
30 30
88 สร้างสรรค์ด้วยมือ
สถานที่เรียน : 214
1.นางสาวพิชามญชุ์ สำรวม
30 30
89 สัตว์โลกหรรษา
สถานที่เรียน : 514
1.นางสาวดุสิตา บุญสอด
30 30
90 สายลับจับแกะ
สถานที่เรียน : 236
1.นางสาวศศิวิมล โนนทะลา
30 30
91 เสนาะสารทำนองเสนาะ
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง
30 15
92 หลักนักพูด
สถานที่เรียน : 233
1.นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์
30 13
93 อ่านเพื่อผ่อนคลาย​
สถานที่เรียน : บริเวรม้าหินตรงลานจอดรถหน้าอาคาร 1
1.นายวัชรัตน์​ โอภาส​พินิจ​
30 30
94 อาหารทานเล่น (ประเภทตำ)ทุกอย่าง
สถานที่เรียน : 524
1.นางสาวสุกัญญา ลีลาสาร
30 30