รายชื่องานชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-MATH
สถานที่เรียน : 544
1.นางสาวิตรี ตามสีวัน
17 18
2 anime japan
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวทัศนีวรรณ สีหาบุตร
17 17
3 Art Attack
สถานที่เรียน : ทัศนศิลป์ 2
1.นายเอกณรงค์ พรแก้ว
17 17
4 Asian series
สถานที่เรียน : 547
1.นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง
2.นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า
32 32
5 Chill Chill D.I.Y
สถานที่เรียน : 537
1.นางกฤษลดา กรีพัตร์
17 17
6 China 5A Tours
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวพงศภร แก้วเจริญสุข
17 17
7 Clip viral
สถานที่เรียน : 146
1.นายเรืองสุวรรณ เชี่ยวสกุลรัตน์
32 32
8 D.I.Y
สถานที่เรียน : การงาน 5
1.นายนพัสชวินทร์ มูลทาทอง
17 17
9 English a little.
สถานที่เรียน : 346
1.นางปภาวรินทร์ กำนนท์
17 17
10 English Clinic
สถานที่เรียน : 332
1.นายธีรยุทธ คงนิล
17 17
11 English on Tuesday
สถานที่เรียน : 346
1.นางสาวกมลรัตน์ แทนเทือก
17 17
12 English Vocabulary
สถานที่เรียน : 342
1.นางสาวพิทย์สินี ศรีน้อย
17 17
13 English คิดขั้นสูง
สถานที่เรียน : โรงอาหาร อาคาร 3
1.นายจิรัฐิติวัฒน์ ฉายาวรวสุ
17 17
14 Enjoy culture eating (สนุกกับวัฒนธรรมการกิน)
สถานที่เรียน : หลังพยาบาล
1.นางสาวดุสิตา บุญสอด
2.นางสาวปาณิสรา จันต๊ะโมกข์
32 32
15 Enjoy Reading
สถานที่เรียน : 345
1.นางสาวชญานี เบ้าชารี
17 17
16 Fantasy Fiction
สถานที่เรียน : 525
1.นางสาวปิยนุช คำเหลา
17 16
17 Funny Movie Club
สถานที่เรียน : 342
1.นางสาวชนัญชิดา จงวรกุล
2.นางสาวณัฐสุดา พูลศรี
32 32
18 K-POP Culture
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวสุรีรัตน์ สริวรรณ
2.นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อน
32 32
19 K-POP DAILY
สถานที่เรียน : 236
1.นายเบญจพล​ บัวผัน
2.นายวัชรัตน์​ โอภาส​พินิจ​
32 32
20 Life goes on
สถานที่เรียน : 233
1.นางสาวโศจิรัตน์ ทองสุข
2.นายวิษณุ สุพันธ์
32 30
21 Mandala ระบายสีฝึกสมาธิ
สถานที่เรียน : 541
1.นายศราวุธ รัตนะ
17 17
22 Math games
สถานที่เรียน : -
1.นายไสว กล่อมบางละมาด
17 17
23 Math Games
สถานที่เรียน : 545
1.นางสาวแก้วกานดา บุตรทอง
17 17
24 Movie Club
สถานที่เรียน : 332
1.นางสาวจินตนาพร แสงโสม
2.นายประภาศ เพ็งลาด
32 32
25 Netflix Of Sci
สถานที่เรียน : เรียน
1.นางสาวชฎาพร อมรรัตน์
2.นายชูชาติ โพนเยี่ยม
32 32
26 NFT ART
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวน้ำฝน ไชยแสง
32 32
27 Oho English
สถานที่เรียน : 343
1.นางสาวจุรีรัตน์ ธรรมสวัสดิ์
17 17
28 Phonic Basic
สถานที่เรียน : 345
1.นางสาวชลธิชา เย็นใจ
17 17
29 ROV
สถานที่เรียน : 523
1.นางสาวนิภาพร อ้อนชัยภูมิ
17 17
30 Safe zone พื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ
สถานที่เรียน : 522
1.นายวิจินต์ รวมฉิมพลี
17 17
31 science club
สถานที่เรียน : หลังอาคาร 5
1.นางสาวจิราวรรณ วงษาเทียม
17 17
32 Science fiction
สถานที่เรียน : 521
1.นายวัชรากร ศรีริน
17 16
33 Soft Skills For Smart Students
สถานที่เรียน : 228
1.นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณวงศ์
17 17
34 SOSสื่อภาษา
สถานที่เรียน : 224
1.นางกิตติยา สาโชติ
17 15
35 Tiktoker
สถานที่เรียน : นาฏศิลป์
1.นายพัฒนากร ขวากุดแข้
2.นายศุภกฤต จันทร์ยวง
32 32
36 youtuber น้อย
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์
17 17
37 การขายสินค้าออนไลน์
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 1
1.นางสาวกวิสรา บุญบำรุง
17 16
38 เกมส์หมากกระดาน
สถานที่เรียน : 146
1.นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวัน
17 17
39 คนรัก e-sports
สถานที่เรียน : ข้างหอประชุม
1.นายชัชวาลย์ งามศิริ
17 17
40 งานฝีมือ 1
สถานที่เรียน : 143
1.นางขวัญฤดี หัสกุล
2.นางจริญญา ดลไพร
32 32
41 ชุมนุมเทเบิลเทนนิสหรรษา
สถานที่เรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.นางสาวกัญญ์ชยาวีร์ วงษ์ดวงแก้ว
2.นางสาวจิดาภา หงษ์ทองคำ
32 32
42 ซีรี่ย์ที่ฉันรัก
สถานที่เรียน : 542
1.นางสาวชนัญธิดา แก้ววงษา
2.นางสาววราภรณ์ เกตุขุนทด
32 32
43 ญี่ปุ่น ปู๊น ปู๊น
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวธัญญรัตน์ สุขสมบูรณ์
17 16
44 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ดนตรีสากล (หลังหอประชุม)
1.นายอภิเษก อานอาชา
17 17
45 ดูแลแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : Com
1.นางสาวทิมาพร แสงสุรกุล
2.นายณัฐพล สุจริต
32 32
46 เดินป่า
สถานที่เรียน : ข้างอาคาร 4
1.นายศราวุฒิ ศรีนาราง
17 17
47 ตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามกีฬาโดม
1.นายณัฐกฤษ ยอดแก้ว
17 17
48 ตะลุยภาษาจีน
สถานที่เรียน : 332
1.นางสาวมนทกานต์ แก้ววิจิตร
17 17
49 ตั้งแผงขาย (ศิลปิน) แรงบันดาลใจ
สถานที่เรียน : โรงอาหาร (ฝั่งอาคาร 3)
1.นางสาวรภัสสรณ์ พิทักษ์สิริโชติ
17 15
50 โต๊ะกลม (พูดคุยรับฟัง)
สถานที่เรียน : 143
1.นายกิตติธัช มั่งมี
17 17
51 ถ่ายภาพหรรษา
สถานที่เรียน : Com 5
1.นางศศิวิมล ภักดี
2.นางสิริยาภรณ์ พงศ์พิทักษ์
32 32
52 ทำสติ๊กเกอร์ไลน์
สถานที่เรียน : 516
1.นายพิฆเณศ ขวกเขียว
32 32
53 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : สนาม 1
1.นางสาวสิริยา บรรลือฤทธิ์
400 214
54 บ้านและสวน
สถานที่เรียน : 531
1.นางสาวศรัญญา หีบแก้ว
2.นายธวัชชัย แสงท้วม
32 32
55 ประดิษฐ์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 212
1.นางสาวยุพา ผึ้งถนอม
17 17
56 ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวปาณิสรา แหวนเงิน
2.นางสาวอินธุอร โคตรพงษ์
32 32
57 ปลูกผักไฮโดร
สถานที่เรียน : 536
1.นายวรากร ใจเพียร
17 17
58 เปิดตำนานลึกลับแดนมังกร
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวเกษราภรณ์ วัฒนเกษมสกุล
2.นางสาวณัฐชา จันต๊ะเทพ
32 32
59 เปิดประตูสู่อีสาน
สถานที่เรียน : 342
1.นางวราภรณ์ สังข์แก้ว
17 17
60 พยาบาลน้อย
สถานที่เรียน : พยาบาล
1.นางสาวเมธาพร กรอบสนิท
17 17
61 เพลงคุณธรรม
สถานที่เรียน : 238
1.นางสาววราภรณ์ จันทะข้อ
17 15
62 เพลงฮิตติดกระแสtiltok
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวลัดดาวัลย์ สมเพ็ชร
17 17
63 เพลิน เพลิน
สถานที่เรียน : 524
1.นางสาวโสรญา ยกเล็ก
17 17
64 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : หน้าเสาธง
1.นายวรวิทย์ ไศละบาท
17 17
65 ฟุตบอลหญิง
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายขวัญ​ชัย​ วีระวงษ์​
17 17
66 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
สถานที่เรียน : 233
1.นายสุชาติ สืบทอง
17 17
67 ภูมิศาสตร์หรรษา
สถานที่เรียน : 236
1.นางฐิติมญชุ์ ดีจริง
2.นายศิริพันธ์ เห็นงาม
32 32
68 มหัศจรรย์นักเขียนตัวน้อย
สถานที่เรียน : 531
1.นางสาวปิยธิดา จันทร์ยิ้ม
17 15
69 มารยาทดี
สถานที่เรียน : ลานหน้าชาววัง อาคาร 5
1.นายสุรเชษฐ์ รุจิชัย
17 17
70 มูเตลู
สถานที่เรียน : 537
1.นางสาววรรณิษา ชมภูโคตร
17 17
71 ยอดนักอ่าน
สถานที่เรียน : 223
1.นางสาววัชริฎา เพ็งศรี
2.นางสาววิภา ตุบุดดา
32 32
72 ร้องรำทำเพลง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นางสาวรณิ​ดา​ ยุทธศาสตร์​
17 17
73 รักการออม
สถานที่เรียน : 234, 235
1.นางสาวเปมิกา จิตประสาร
2.นางสาวอัครภา คำสิงห์นอก
32 32
74 รักไทย65
สถานที่เรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.นายธนกฤต ปทุมมาศ
17 17
75 รักษ์ต้นไม้
สถานที่เรียน : 535
1.นางสาวกมลชนก ขะมาตย์
17 17
76 รู้จักอาหารเสริม
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวณภาภัช กาญจนเดชากุล
17 16
77 เรขาคณิตสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.นางสาวบุญวิภา เรืองชูพงศ์
17 17
78 เรียนรู้สนุกวิทย์กับซีรีย์
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นางนัทธิรดา แสงเดือน
2.นางสาวสุกัญญา ลีลาสาร
32 32
79 เรื่องเล่าฉบับจีนๆ
สถานที่เรียน : 334
1.นางสาวไพลิน สุขมาก
17 15
80 โรงสีข้าว
สถานที่เรียน : 421
1.นางสาวพิทธิยา รุนสำโรง
17 22
81 เล่าสู่กันฟัง
สถานที่เรียน : 536
1.นายณัฐดนัย ปุญญา
17 17
82 วงโยธวาทิต ซ้อมทุกเย็น
สถานที่เรียน : ดนตรี
1.นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง
17 15
83 วอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขัน
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นายรณกฤต แสนพรหม
17 17
84 วิจารณ์ภาพยนตร์
สถานที่เรียน : 222
1.นายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุข
17 16
85 วิถีชีวิตไทย
สถานที่เรียน : 525
1.นางรัตนา วอนเจียม
17 17
86 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถานที่เรียน : 511
1.นางสาวภัทราพร โสภวชิรากร
17 16
87 สบาย สบายสไตล์เรา
สถานที่เรียน : หมวดคณิตศาสตร์
1.นางสาวกาญจนา ของดี
2.นางสาวอมรรัตน์ มะนู
32 33
88 สบายๆสไตล์…ตัวเอง
สถานที่เรียน : 522
1.นางสาวประอร จิตนอก
17 17
89 สรรสร้างอย่างสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 214
1.นางสาวสุพรรษา สินชัย
17 16
90 สร้างแบรนด์ด้วย Line my shop
สถานที่เรียน : 333
1.นางสาวผ่องนภา พันธุ์ไม้สี
2.นางสาวสุดารัตน์ เจริญยิ่ง
17 17
91 สร้างสรรค์ด้วยมือ
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวพิชามญชุ์ สำรวม
17 16
92 สร้างสรรค์ผลงานด้วย Canva
สถานที่เรียน : Com 3
1.นางสาววาสนา ล่าลับ
17 16
93 สายนทีมีพุทธประวัติ
สถานที่เรียน : 231
1.นายเศรษฐสิทธิ์ ต้นสีนนท์
17 17
94 สารคดีท่องเที่ยวรอบโลก
สถานที่เรียน : 543
1.นายชัยยันต์ รุ่งแสง
17 17
95 สำนวนชวนสนุก
สถานที่เรียน : 224
1.นายสิทธิพงษ์ คณะสุข
17 17
96 สำรวจผ่านกล้อง2
สถานที่เรียน : 522
1.นางสาวพรชนก กุลบุตร
17 14
97 สื่อสร้างสรรค์วิทย์
สถานที่เรียน : 535
1.นางสาววชิราพร เทพประกรรณ์
17 15
98 สุขภาพดีสร้างได้
สถานที่เรียน : 217
1.นางสาวแพรว อนุรักษ์
17 17
99 เส้นทางสู่ดาวติ๊กต๊อก
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง
17 17
100 หนังสือเล่มเล็ก
สถานที่เรียน : สมุด
1.นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ
2.นางสิรภัทร วันเอียด
32 32
101 หมากรุกไทย1
สถานที่เรียน : การงาน 4
1.นายสันติชัย เทศวัตร
17 17
102 หมากฮอส
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นายภานุวัฒน์ ส่องแสง
2.นายอโณชา ธิตะปัญ
32 32
103 หลักนักพูด 1
สถานที่เรียน : ประชุมบัวพระเกี้ยว 2
1.นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์
17 15
104 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : 145
1.นางสาวกนกวรรณ ปัญญา
2.นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
32 32
105 เหตุการณ์โลกน่ารู้
สถานที่เรียน : 237
1.นางสาวสาลิกา สีโพธิ์
17 17
106 ใหม่ของเราเก่าของเพื่อน
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาวนัยนา อุ่นเมือง
17 17
107 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สถานที่เรียน : การงาน 2
1.นางสาวชมพูนุท ไล้ทอง
2.นางสาวธิวารัตน์ ศรีมุกดา
32 32