รายชื่องานชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 "จง เหวิน ซู" หนังสือจีน
สถานที่เรียน : ห้อง 335
1.นางสาวพงศภร แก้วเจริญสุข
19 19
2 * Soft Skills For Smart Students
สถานที่เรียน : 228
1.นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณวงศ์
19 11
3 90s อีกสักครั้ง! ผ่านบทเพลง
สถานที่เรียน : 237
1.นายวิษณุ สุพันธ์
19 19
4 A-MATH
สถานที่เรียน : 544
1.นางสาวิตรี ตามสีวัน
19 19
5 ASIAN Series
สถานที่เรียน : 547
1.นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง
2.นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า
39 14
6 Bio Society
สถานที่เรียน : 521
1.นางสาวพรชนก กุลบุตร
2.นายวัชรากร ศรีริน
39 7
7 Cards club
สถานที่เรียน : 323
1.นางสาวแก้วกานดา บุตรทอง
2.นางสาวพิทย์สินี ศรีน้อย
39 39
8 Cartoon ดีดูเพลินๆได้ข้อคิด
สถานที่เรียน : ห้อง 512
1.นางสาวณภาภัช กาญจนเดชากุล
19 19
9 chill chill science
สถานที่เรียน : ห้อง 514
1.นางสาวจิราวรรณ วงษาเทียม
19 19
10 D.I.Y ศิลปะจากใบไม้
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวลัดดาวัลย์ สมเพ็ชร
19 19
11 D.I.Y หรรษา
สถานที่เรียน : 225
1.นางสาวปาณิสรา แหวนเงิน
2.นางสาวมนทกานต์ แก้ววิจิตร
39 39
12 E-sport
สถานที่เรียน : สนามกีฬาโดม
1.นายณัฐกฤษ ยอดแก้ว
19 19
13 English a Little
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ๓๔๖
1.นางปภาวรินทร์ กำนนท์
2.นายจิรัฐิติวัฒน์ ฉายาวรวสุ
39 25
14 English Clinic
สถานที่เรียน : ห้อง 312
1.นายธีรยุทธ คงนิล
19 19
15 English Plern Plern
สถานที่เรียน : 343
1.นางสาวจุรีรัตน์ ธรรมสวัสดิ์
19 17
16 English พาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 346
1.นางสาวกมลรัตน์ แทนเทือก
19 19
17 Enjoy Reading ver.2
สถานที่เรียน : 345
1.นางสาวชญานี เบ้าชารี
19 8
18 Enjoy with crossword
สถานที่เรียน : ห้อง 345
1.นางสาวชลธิชา เย็นใจ
2.นางสาวรภัสสรณ์ พิทักษ์สิริโชติ
39 19
19 Fun Photo Shoot
สถานที่เรียน : Com5 (141)
1.นางศศิวิมล ภักดี
2.นางสิริยาภรณ์ พงศ์พิทักษ์
39 39
20 Gift of the DIY
สถานที่เรียน : ห้องการงาน 2
1.นางสาวธิวารัตน์ ศรีมุกดา
19 18
21 Japanese Language
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวทัศนีวรรณ สีหาบุตร
19 18
22 K drama
สถานที่เรียน : 236
1.นายเบญจพล​ บัวผัน
2.นายวัชรัตน์​ โอภาส​พินิจ​
39 39
23 K-POP CULTURE
สถานที่เรียน : 232
1.นางสาวสุรีรัตน์ สริวรรณ
2.นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อน
39 39
24 Let's go skate (Skateboarding)
สถานที่เรียน : ข้างฐานเสาธง (บริเวณหน้าอาคาร3)
1.นายประภาศ เพ็งลาด
19 19
25 Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
สถานที่เรียน : ห้อง 412
1.นางสาวสิริยา บรรลือฤทธิ์
2.นายศราวุฒิ ศรีนาราง
39 36
26 make up artist
สถานที่เรียน : 524
1.นางสาวโสรญา ยกเล็ก
2.นางสาวอินธุอร โคตรพงษ์
39 37
27 Make up daily
สถานที่เรียน : ห้อง 343
1.นางสาวชนัญชิดา จงวรกุล
2.นางสาวณัฐสุดา พูลศรี
39 39
28 Movie with feelings?
สถานที่เรียน : ทัศนศิลป์ 2 (432)
1.นายเอกณรงค์ พรแก้ว
19 19
29 My Playlist ????
สถานที่เรียน : 233
1.นางสาวโศจิรัตน์ ทองสุข
19 19
30 Netflix Of Sci
สถานที่เรียน : 513
1.นางสาวชฎาพร อมรรัตน์
2.นายชูชาติ โพนเยี่ยม
39 39
31 NFT ART
สถานที่เรียน : 431
1.นางสาวน้ำฝน ไชยแสง
19 19
32 ์Nha-mas-tay Japan
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวธัญญรัตน์ สุขสมบูรณ์
19 17
33 recycle
สถานที่เรียน : 537
1.นางสาววรรณิษา ชมภูโคตร
19 15
34 Safe zone พื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ
สถานที่เรียน : ห้อง 524
1.นายวิจินต์ รวมฉิมพลี
19 19
35 sport massage
สถานที่เรียน : หลังห้องพยาบาล​
1.นางสาวกัญญ์ชยาวีร์ วงษ์ดวงแก้ว
2.นางสาวจิดาภา หงษ์ทองคำ
39 39
36 Sudoku
สถานที่เรียน : ห้อง548
1.นายภานุวัฒน์ ส่องแสง
2.นายอโณชา ธิตะปัญ
39 39
37 Tik Toker
สถานที่เรียน : ห้อง 341
1.นางสาวจินตนาพร แสงโสม
19 19
38 Tiktok กับครูเรือง
สถานที่เรียน : 432
1.นายเรืองสุวรรณ เชี่ยวสกุลรัตน์
19 19
39 TravelHolic ชีวิตติดเที่ยว
สถานที่เรียน : 537
1.นางกฤษลดา กรีพัตร์
19 19
40 UNO
สถานที่เรียน : 523
1.นางสาวนิภาพร อ้อนชัยภูมิ
19 19
41 กินเที่ยว (around the world)
สถานที่เรียน : 135
1.นายกิตติธัช มั่งมี
2.นายภาสกร นุ่มโสภา
39 39
42 เก็บขยะ วันละนิด
สถานที่เรียน : 223 และบริเวณโรงเรียน
1.นางสาววัชริฎา เพ็งศรี
2.นางสาววิภา ตุบุดดา
39 37
43 เกมส์หมากกระดาน
สถานที่เรียน : ห้อง 146
1.นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวัน
19 19
44 เกลือจริง impact
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นายศุภกฤต จันทร์ยวง
19 19
45 ขายของออนไลน์
สถานที่เรียน : 511
1.นางสาวภัทราพร โสภวชิรากร
19 19
46 ความสยองของวันอังคาร
สถานที่เรียน : 217
1.นางสาวแพรว อนุรักษ์
2.นางสาววราภรณ์ จันทะข้อ
39 39
47 คัดลายงามอย่างไทย
สถานที่เรียน : ห้อง222
1.นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง
19 17
48 คาราโอเกะ
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย​
1.นางสาวรณิ​ดา​ ยุทธศาสตร์​
19 19
49 งานฝีมือ 2
สถานที่เรียน : ห้อง 412
1.นางขวัญฤดี หัสกุล
19 19
50 จัดจานผลไม้
สถานที่เรียน : 535
1.นางสาวกมลชนก ขะมาตย์
2.นายศราวุธ รัตนะ
39 39
51 ชุมนุมนาฏต๊าชสุดซอย
สถานที่เรียน : ห้อง441 ห้องนาฏศิลป์
1.นางสาวจิราเจต เย็นศิริ
2.นายศิวภัทร์ บาดกลาง
39 39
52 ดีไซเนอร์ฝึกหัด
สถานที่เรียน : 214
1.นางสาวสุพรรษา สินชัย
19 18
53 เดอะสตาร์ศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 5 ห้อง 526
1.นายสุชินวัตร ยังสุข
19 19
54 ตะกร้าฝาขวด
สถานที่เรียน : 223
1.นายสิทธิพงษ์ คณะสุข
19 19
55 เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง ม.6
สถานที่เรียน : ห้อง 212
1.นางสาวยุพา ผึ้งถนอม
19 13
56 แต่งนิยายกัน
สถานที่เรียน : 334
1.นางสาวไพลิน สุขมาก
19 19
57 ถก(ไม่)เถียง
สถานที่เรียน : โดมอเนกประสงค์
1.นายพัฒนากร ขวากุดแข้
19 19
58 ทัวร์ Netflix
สถานที่เรียน : ห้องหมวดคณิตศาสตร์
1.นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์
2.นายปรัชญภากร วิเสสสาระกูล
39 39
59 นวดดี นวดสบาย
สถานที่เรียน : 515
1.นางสาวดุสิตา บุญสอด
19 19
60 นักประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 324
1.นางสาวชนัญธิดา แก้ววงษา
2.นางสาววราภรณ์ เกตุขุนทด
39 39
61 นิทานสนุกสุขหรรษา
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ
2.นางสิรภัทร วันเอียด
39 39
62 บริดจ์ ( Bridge )
สถานที่เรียน : 542
1.นายไสว กล่อมบางละมาด
19 19
63 บ้านและสวน
สถานที่เรียน : 531
1.นางสาวศรัญญา หีบแก้ว
2.นายธวัชชัย แสงท้วม
39 39
64 ประวัติสาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 235
1.นางสาวปาณิสรา จันต๊ะโมกข์
19 19
65 ปริศนาแทนแกรม
สถานที่เรียน : ห้อง 532
1.นางสาวบุญวิภา เรืองชูพงศ์
19 19
66 ปริศนาพาเพลิน
สถานที่เรียน : 223
1.นางกิตติยา สาโชติ
19 19
67 ปลูกผักไฮโดร
สถานที่เรียน : 516
1.นายวรากร ใจเพียร
19 19
68 ผักผลไม้จานสวย
สถานที่เรียน : ห้อง 535
1.นางสาววชิราพร เทพประกรรณ์
19 15
69 ฝึกสมาธิ
สถานที่เรียน : 238
1.นายสุชาติ สืบทอง
19 19
70 พยาบาลน้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยายาล
1.นางสาวเมธาพร กรอบสนิท
19 19
71 พฤกษหรรษาพืชไม้มงคล
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาวนัยนา อุ่นเมือง
19 19
72 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามหน้าเสาธง
1.นายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุข
2.นายวรวิทย์ ไศละบาท
39 39
73 ฟุตบอล​ชาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล​
1.นายขวัญ​ชัย​ วีระวงษ์​
19 19
74 ภูมิศาสตร์หรรษา
สถานที่เรียน : 236
1.นางฐิติมญชุ์ ดีจริง
2.นายศิริพันธ์ เห็นงาม
39 36
75 มหัศจรรย์นักเขียนตัวน้อย
สถานที่เรียน : 144
1.นางสาวปิยธิดา จันทร์ยิ้ม
19 17
76 มักม่วน…hahaha
สถานที่เรียน : ห้อง 522
1.นางสาวประอร จิตนอก
19 19
77 มารยาทไทย
สถานที่เรียน : ห้อง542
1.นายสุรเชษฐ์ รุจิชัย
19 19
78 รักการออม
สถานที่เรียน : ห้อง 214
1.นางสาวเปมิกา จิตประสาร
2.นางสาวอัครภา คำสิงห์นอก
39 39
79 เรื่องน่ารู้พระนามของพระพุทธเจ้า
สถานที่เรียน : ห้อง 235
1.นายเศรษฐสิทธิ์ ต้นสีนนท์
19 9
80 โรงสีข้าว
สถานที่เรียน : ห้อง 421 ตึก 4 ชั้น 2
1.นางสาวพิทธิยา รุนสำโรง
19 19
81 เล็บเจล พาสเทล พาสใจ
สถานที่เรียน : ห้อง 333
1.นางสาวผ่องนภา พันธุ์ไม้สี
2.นางสาวสุดารัตน์ เจริญยิ่ง
39 38
82 เล่าสู่กันฟัง
สถานที่เรียน : ห้อง 536
1.นายณัฐดนัย ปุญญา
19 17
83 วงโยธวาทิต (ซ้อมทุกวัน)
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล(หลังหอประชุม)
1.นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง
2.นายอภิเษก อานอาชา
39 18
84 วอลเลย์บอล????
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นายชัชวาลย์ งามศิริ
19 19
85 วิทย์-วาไรตี้
สถานที่เรียน : ห้อง516
1.นางนัทธิรดา แสงเดือน
2.นางสาวสุกัญญา ลีลาสาร
39 39
86 วิทยาศาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : 525
1.นางรัตนา วอนเจียม
19 17
87 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวเกษราภรณ์ วัฒนเกษมสกุล
2.นางสาวณัฐชา จันต๊ะเทพ
39 39
88 สบายๆสไตล์เรา
สถานที่เรียน : ห้อง 546
1.นางสาวกาญจนา ของดี
2.นางสาวอมรรัตน์ มะนู
39 39
89 สร้างสรรค์ด้วย canva
สถานที่เรียน : 134
1.นางสาวทิมาพร แสงสุรกุล
2.นางสาววาสนา ล่าลับ
39 39
90 สร้างสรรค์ด้วยมือ
สถานที่เรียน : ห้อง 214
1.นางสาวพิชามญชุ์ สำรวม
19 19
91 สารคดีท่องเที่ยวรอบโลก 2
สถานที่เรียน : 543
1.นายชัยยันต์ รุ่งแสง
19 19
92 หนังสั้นสะท้อนสังคม
สถานที่เรียน : ห้องคอม
1.นายณัฐพล สุจริต
2.นายธีรพันธ์ อยู่บัว
39 39
93 หน้ากากแฟนซี
สถานที่เรียน : 524
1.นางสาวปิยนุช คำเหลา
19 19
94 หมากรุกไทย2
สถานที่เรียน : ห้อง411
1.นายสันติชัย เทศวัตร
19 18
95 หลักนักพูด 2
สถานที่เรียน : ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว 2
1.นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์
19 19
96 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์
1.นางสาวกนกวรรณ ปัญญา
2.นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
39 39
97 เหตุการณ์โลกน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 237
1.นางสาวสาลิกา สีโพธิ์
19 19