รายชื่องานชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 3D Model
สถานที่เรียน : ห้องคอม 5
1.นางศศิวิมล ภักดี
26 24
2 A Ghost Story (ฟัง เล่า เรื่องผี)
สถานที่เรียน : 431
1.นางสาวน้ำฝน ไชยแสง
26 24
3 A-MATH
สถานที่เรียน : 544
1.นางสาวิตรี ตามสีวัน
26 18
4 Asian series club
สถานที่เรียน : 547
1.นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า
26 26
5 Card fight VBF
สถานที่เรียน : 217
1.นายปรัชญภากร วิเสสสาระกูล
26 25
6 Content Creator
สถานที่เรียน : 432
1.นายเรืองสุวรรณ เชี่ยวสกุลรัตน์
26 25
7 Critical Thinking Games
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นายไสว กล่อมบางละมาด
26 26
8 D.I.Y
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวลัดดาวัลย์ สมเพ็ชร
26 26
9 DIY
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ
26 26
10 DIY อาหารเพื่อสุขาพ
สถานที่เรียน : 214
1.นางสาวพิชามญชุ์ สำรวม
26 26
11 HWP Robot
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์ชั้น 3 อาคาร 1
1.นายณัฐพล สุจริต
27 25
12 Instagrammable
สถานที่เรียน : 224
1.นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อน
26 26
13 Math exclusive
สถานที่เรียน : 228
1.นางสาวแก้วกานดา บุตรทอง
26 23
14 Motion Infographic
สถานที่เรียน : ห้องคอม 3
- 26 18
15 Paint เองกับมือ
สถานที่เรียน : 232
1.นางสาวอินธุอร โคตรพงษ์
26 26
16 RUBIK
สถานที่เรียน : 521
1.นางสาวพรชนก กุลบุตร
26 25
17 Sci-Fi Movie Club
สถานที่เรียน : 521
1.นายวัชรากร ศรีริน
26 25
18 Science Show
สถานที่เรียน : 516
1.นางสาวชฎาพร อมรรัตน์
26 19
19 SleepLess
สถานที่เรียน : 443
- 26 26
20 Sports referee
สถานที่เรียน : 216
1.นางสาวกัญญ์ชยาวีร์ วงษ์ดวงแก้ว
26 26
21 UNO
สถานที่เรียน : 523
1.นางสาวนิภาพร อ้อนชัยภูมิ
26 25
22 Vlogger (vlog-jai)
สถานที่เรียน : 513
1.นายชูชาติ โพนเยี่ยม
26 26
23 We love the clip
สถานที่เรียน : 515
1.นางสาวเกษราภรณ์ วัฒนเกษมสกุล
26 25
24 YC เพื่อนให้คำปรึกษาเพื่อน ม.ต้น
สถานที่เรียน : 212
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ต้น
1.นางสิรภัทร วันเอียด
- - - 26 26
25 Your Kpop Idols
สถานที่เรียน : 236
1.นายวัชรัตน์​ โอภาส​พินิจ​
26 26
26 กระดาษหรรษา by ครูสุ
สถานที่เรียน : 536
1.นางสาวสุกัญญา ลีลาสาร
26 23
27 กระดาษหรรษาbyครูมน
สถานที่เรียน : 536
1.นางนัทธิรดา แสงเดือน
26 19
28 กราฟิกดีไซน์ตัวจ้อย
สถานที่เรียน : 132
1.นายกิตติธัช มั่งมี
26 23
29 กวีน้อย
สถานที่เรียน : 223
1.นางสาวณัฐชา จันต๊ะเทพ
26 24
30 ก่อการคุย ก่อการใจ
สถานที่เรียน : 513
1.นายวิจินต์ รวมฉิมพลี
26 24
31 การเงินในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : 511
1.นางสาวภัทราพร โสภวชิรากร
26 26
32 การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
สถานที่เรียน : 135
1.นางสาวทิมาพร แสงสุรกุล
26 26
33 การบงการบ้าน
สถานที่เรียน : 543
1.นางสาววราภรณ์ เกตุขุนทด
26 24
34 การละเล่นไทยวัยละอ่อน
สถานที่เรียน : 532
1.นางสาวบุญวิภา เรืองชูพงศ์
2.นายรัฐวิสา บุตรสาร
26 19
35 การละเล่นไทย
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวณภาภัช กาญจนเดชากุล
26 26
36 กิน เที่ยว แดนมังกร
สถานที่เรียน : 335
1.นางสาวพงศภร แก้วเจริญสุข
26 26
37 เก็บขยะวันละนิด
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาววิภา ตุบุดดา
26 25
38 เกม roblox
สถานที่เรียน : 332
1.นายจักรกริต งามเนตร
26 26
39 เกมลับสมอง
สถานที่เรียน : 536
1.นางสาววรรณิษา ชมภูโคตร
26 22
40 เกมส์ถอดรหัส พัฒนา IQ
สถานที่เรียน : 536
1.นางสาวจิราวรรณ วงษาเทียม
2.นางสาวยุพิน ผ่องสนาม
26 26
41 เกมส์หมากกระดาน
สถานที่เรียน : 142
1.นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวัน
26 22
42 เกมหรรษา
สถานที่เรียน : 537
- 26 25
43 คณิตศาสตร์แสนสนุก
สถานที่เรียน : 545
- 26 20
44 คนรัก e-sports
สถานที่เรียน : โดมเอนกประสงค์
1.นายชัชวาลย์ งามศิริ
26 25
45 คาราโอเกะ
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นางสาวรณิ​ดา​ ยุทธศาสตร์​
26 24
46 งอก..งอก
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง
26 26
47 ชุมวงโยธวาทิต (ซ้อมทุกเย็น)
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นายอภิเษก อานอาชา
26 25
48 ดูตูนอยู่336
สถานที่เรียน : 336
1.นางสาวธัญญรัตน์ สุขสมบูรณ์
26 26
49 ตัดต่อ capcat ง่ายๆด้วยมือเรา
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาวนัยนา อุ่นเมือง
26 24
50 ตัดต่อภาพยนตร์
สถานที่เรียน : ห้องคอม 2
1.นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง
26 23
51 แต่งหน้าเอฟเฟค
สถานที่เรียน : 525
1.นางสาวโสรญา ยกเล็ก
26 26
52 ท่องเที่ยวทั่วไทย
สถานที่เรียน : 525
1.นางรัตนา วอนเจียม
26 25
53 ท่องโลกซีรีย์จีน
สถานที่เรียน : 341
1.นางสาวมนทกานต์ แก้ววิจิตร
26 26
54 ทาน ….ตะวัน
สถานที่เรียน : หลังห้องพยาบาล
1.นางสาววัชริฎา เพ็งศรี
26 24
55 เทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน : อาคาร2
1.นายณัฐกฤษ ยอดแก้ว
26 23
56 นักบิน HWP (3D)
สถานที่เรียน : 535
1.นางสาววชิราพร เทพประกรรณ์
26 24
57 นักบินน้อย
สถานที่เรียน : 526
1.นายสุชินวัตร ยังสุข
26 26
58 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
สถานที่เรียน : โดมอเนกประสงค์
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
1.นางสาวจิดาภา หงษ์ทองคำ
2.นายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุข
3.นายภานุวัฒน์ ส่องแสง
4.นายวรวิทย์ ไศละบาท
5.นายวิษณุ สุพันธ์
- - - 260 255
59 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 441 ห้องนาฏศิลป์
1.นางสาวจิราเจต เย็นศิริ
26 25
60 บ้านและสวน
สถานที่เรียน : 531
1.นายธวัชชัย แสงท้วม
26 26
61 ปริศนาจิ๊กซอว์ (Jigsaw Puzzle)
สถานที่เรียน : 514
1.นางสาวชนัญธิดา แก้ววงษา
26 25
62 ปริศนาพาเพลิน
สถานที่เรียน : 222
1.นางกิตติยา สาโชติ
26 26
63 ปลูกผักไฮโดร
สถานที่เรียน : 536
1.นายวรากร ใจเพียร
26 26
64 โปรแกรมเมอร์น้อย
สถานที่เรียน : ห้องคอม 2
1.นางสาวกนกวรรณ ปัญญา
26 17
65 ฝาขวด หรรษา
สถานที่เรียน : 232
1.นายสิทธิพงษ์ คณะสุข
26 22
66 ฝึกสมาธิ
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นายศุภกฤต จันทร์ยวง
26 26
67 พยาบาลน้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยายาล
1.นางสาวเมธาพร กรอบสนิท
26 26
68 พับกระดาษ
สถานที่เรียน : 334
1.นางสาวไพลิน สุขมาก
26 26
69 เพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor (YC) ระดับชั้น ม. ปลาย
สถานที่เรียน : 213
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นางขวัญฤดี หัสกุล
- - - 26 25
70 ฟุตบอลชาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายขวัญ​ชัย​ วีระวงษ์​
26 25
71 มหัศจรรย์นักเขียนตัวน้อย
สถานที่เรียน : 534
1.นางสาวปิยธิดา จันทร์ยิ้ม
26 25
72 มารยาทดี
สถานที่เรียน : 542
1.นายสุรเชษฐ์ รุจิชัย
26 25
73 รวมพลคนสร้างเกมส์
สถานที่เรียน : ห้องคอม 5
1.นางสิริยาภรณ์ พงศ์พิทักษ์
26 20
74 ร้อยมาลัย
สถานที่เรียน : 543
1.นายชัยยันต์ รุ่งแสง
26 26
75 รักการอ่านนิยาย…
สถานที่เรียน : 543
1.นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง
26 26
76 เรียน ปน เล่น
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวสุพรรษา สินชัย
26 26
77 เรื่องของ fruits
สถานที่เรียน : 535
1.นางสาวกมลชนก ขะมาตย์
26 22
78 โรบอค เมืองจำลองครองใจ
สถานที่เรียน : ห้องคอม 3
1.นายภาสกร นุ่มโสภา
26 19
79 ลึกลับหลอกหลอน
สถานที่เรียน : 217
1.นางสาวแพรว อนุรักษ์
26 26
80 เล่ามาซิ
สถานที่เรียน : 546
1.นางสาวอมรรัตน์ มะนู
26 24
81 วงโยธวาทิตซ้อมทุกเย็น
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง
26 26
82 ศิราภรณ์ไทย By Siwa
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์ไทย
1.นายศิวภัทร์ บาดกลาง
26 22
83 สร้างสรรค์เว็บไซต์
สถานที่เรียน : ห้องคอม 2
1.นายธีรพันธ์ อยู่บัว
26 19
84 หนังดัง น่าดู เรียนรู้ภาษา
สถานที่เรียน : 224
1.นางสาวปาณิสรา แหวนเงิน
26 26
85 หมากเก็บ
สถานที่เรียน : 522
1.นางสาวประอร จิตนอก
26 26
86 หมากฮอส
สถานที่เรียน : 548
1.นายอโณชา ธิตะปัญ
26 21
87 หลอดมหัศจรรย์
สถานที่เรียน : 512
1.นางสาวกาญจนา ของดี
26 17
88 ออกกำลังกายด้วยเกม vr
สถานที่เรียน : 533
1.นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์
26 25
89 แอโรบิค
สถานที่เรียน : โดมเอนกประสงค์
1.นายพัฒนากร ขวากุดแข้
26 25